Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: retscha da sutgas en ina sala da dretgira

Tractativas

Tenor l'art. 30 al. 3 Cst. èn tractativas giudizialas per regla publicas. Tractativas giudizialas ch'èn accessiblas al public pon da princip vegnir visitadas da persunas singulas da tut temp e senza preannunzia.

Glista da las tractativas accessiblas al public

Sch'i n'è inditgà nagut auter, han las tractativas publicas adina lieu en la sala da dretgira en l'edifizi da la Dretgira chantunala. I resta resalvà da desdir u da spustar tractativas er a curta vista.

Pressa / medias accreditadas

Per la pressa e las medias accreditadas èsi endrizzà in access separà a las glistas da las sessiuns cun infurmaziuns pli detagliadas davart las tractativas.

Gruppas

Per motivs organisatorics ston gruppas da visitadras e da visitaders s'annunziar ordavant. Per classas da scola vala la suandant procedura:

  • Scolaras e scolars duessan avair almain 15 onns e vegnir accumpagnads d'ina persuna d'instrucziun.
  • S'infurmar tar la chanzlia u en l'internet davart las tractativas che vegnan en dumonda areguard il cuntegn ed areguard la data.
  • La persuna d'instrucziun annunzia la classa per telefon fin il pli tard 10 dis avant la tractativa tschernida. Quai cun inditgar il dumber e la vegliadetgna da las scolaras e dals scolars. Per pudair communitgar desditgas u spustaments da tractativas sto vegnir inditgà l'agen numer da telefon.
  • Per motivs da plazza pon maximalmain 20 scolaras e scolars visitar il medem mument ina tractativa.
  • Per motivs da segirezza e per che la tractativa haja lieu senza disturbis, na dastgan ins prender nagina bagascha (mappas da scola, bulschas, handys e.u.v.) en las localitads da tractativa, cun excepziun da material da scriver.
  • Las persunas accumpagnantas ston procurar da sai anora per quietezza e per urden en ils corridors ed en las localitads da tractativa.
Ensi