Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: egliers sin ordinatur avert

Custs da process e da procedura

Procedura da meds legals e da plant

Normalmain vegnan ils custs da las proceduras mess a quint e per regla sto la partida perdenta pajar quels.

Pliras partidas surpiglian lur custs en parts egualas, uschenavant che l'autoritad na decida nagut auter. En cas ch'ina decisiun vegn abolida, po l'autoritad da meds legals decider davart l'adossament dals custs da la procedura davant l'instanza precedenta (art. 73 LGA).

Pajament anticipà dals custs

L'autoritad po pretender da la partida petenta, recurrenta u accusanta da pajar anticipadamain ils custs (art. 74 al. 1 LGA).

Excepziuns da l'obligaziun da pajar ils custs

En cas da despitas da prestaziuns vegnan tenor l'art. 61 lit. fbis LPGA incassads custs per la procedura davant la dretgira chantunala d'assicuranzas, sche la lescha respectiva prevesa quai. Tenor l'art. 69 al. 1bis LAI ston ins p.ex. pajar custs per la procedura da recurs davant la dretgira chantunala d'assicuranzas en cas da dispitas davart l'approvaziun da prestaziuns da l'AI. L'autezza dals custs sa drizza tranter CHF 200.00 e CHF 1'000.00 sin fundament dals custs da procedura e senza resguardar la valur en dispita. Per ulteriuras dispitas che pertutgan il champ d'applicaziun da la LPGA e che na valan betg sco dispitas en connex cun prestaziuns tenor l'art. 61 lit. fbis LPGA, sco en spezial dispitas da contribuziun, tenor l'art. 61 emprima frasa LPGA l'obligaziun da surpigliar ils custs sco er il rom dals custs da la procedura da la dretgira d'assicuranzas sa drizzan tenor il dretg chantunal e pia tenor ils princips generals per la repartiziun dals custs per proceduras da meds legals e da plant davant la dretgira administrativa (art. 72 ss. LGA).

 

Plinavant existan ulteriurs champs giuridics (agid a victimas da delicts, cuntraversas pervia dal dretg da lavur e.u.v.) tar ils quals las proceduras èn per part gratuitas.

Ensi