Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: egliers sin ordinatur avert

Custs en proceduras penalas

Custs da procedura

Il tema cumplex dals custs da procedura en proceduras penalas è tractà detagliadamain en ils artt. 416 ss. CPP. Quests custs sa cumponan da las taxas che servan a cuvrir ils custs e da las expensas en il cas penal concret, tar las qualas tutgan en spezial ils custs per la defensiun uffiziala e per l'assistenza giudiziala gratuita e ils custs per translaziuns (art. 422 CPP).

 

La Dretgira chantunala dal Grischun ha fixà las taxas correspundentas en l'OTDPP. Tar proceduras cunter giuvenils valan - en il senn dal dretg penal per giuvenils (vesair CS 311.1) e da la procedura penala per giuvenils (vesair CS 312.1) - mintgamai la mesadad da las taxas ch'èn previsas per il dretg penal per persunas creschidas.

Princips da repartiziun dals custs

Da princip surpiglia il Chantun ils custs da procedura per quellas proceduras penalas ch'el ha manà (art. 423 CPP). Correspundentamain na vegnan en general er betg pretendids pajaments anticipads dals custs. La defensiun uffiziala en la procedura penala entra en in tip da relaziun da dretg public cun il stadi e vegn pajada exclusivamain dal Chantun en il rom da l'indemnisaziun uffiziala.

 

En cas da negligientscha ed en cas d'auters acts processuals cun mancanzas po l'autoritad penala adossar ils custs da procedura e las indemnisaziuns a la persuna participada a la procedura che l'ha chaschunada, e quai independentamain dal resultat da la procedura e da la dumonda, sch'ella è culpaivla u betg (art. 417 CPP). Per ils custs ch'il chantun ha surpiglià po el dal rest prender regress sin persunas che han - intenziunadamain u per greva negligientscha - effectuà l'iniziaziun da la procedura, difficultà considerablamain la procedura u chaschunà ina decisiun ch'era vegnida annullada en la procedura da revisiun (art. 420 CPP).

Persuna inculpada

En cas d'ina condemnaziun surpiglia dentant la persuna inculpada ils custs (art. 426 al. 1 CPP). En quest cas sto ella er pajar enavos al Chantun ils custs da la defensiun uffiziala ed a la defensiun la differenza tranter l'indemnisaziun uffiziala pli bassa (CHF 200.00) e l'onurari cumplet stipulà, uschespert che sias relaziuns economicas permettan quai (art. 135 al. 4 CPP).

 

Sche la persuna inculpada ha chaschunà illegalmain e culpaivlamain l'iniziaziun da la procedura u difficultà sia realisaziun, surpiglia ella ils custs er en cas d'ina sistida u d'in acquittament (art. 426 al. 2 CPP).

Accusader privat e persuna petenta

En cas da delicts che vegnan persequitads sin plant pon ils custs da procedura vegnir adossads a la persuna petenta u alura a l'accusader privat, sch'el ha chaschunà da levsenn u per greva negligientscha che la procedura è vegnida iniziada ubain ha difficultà sia realisaziun, sche la procedura è vegnida messa ad acta u la persuna inculpada è vegnida acquittada e la persuna inculpada n'è betg obligada da surpigliar ils custs (art. 427 al. 2 CPP). Ils custs da procedura ch'èn vegnids chaschunads da l'accusader privat tras sias dumondas davart l'aspect civil al pon vegnir addosads, sche (art. 427 al. 1 CPP):

  • la procedura è vegnida messa ad acta u la persuna inculpada è vegnida acquittada,
  • l'accusader privat retira il plant civil avant la terminaziun da la tractativa principala d'emprima istanza, u
  • il plant civil vegn refusà ubain renvià a la giurisdicziun civila.

En la procedura da meds legals

En la procedura da meds legals davant la Dretgira chantunala vegnan ils custs adossads - sumegliant a la procedura civila - a las partidas tut tenor sch'ellas han gudagnà u pers. La retratga dal med legal vala sco terrada. En quest cas vegnan ils custs dentant reducids tenor appreziar (art. 428 al. 1 CPP e art. 10 OTDPP).

Indemnisaziun e reparaziun

Sche la persuna inculpada vegn acquittada per part u dal tuttafatg u sche la procedura cunter ella vegn messa ad acta, ha ella il dretg (art. 429 al. 1 CPP):

  • d'ina indemnisaziun dals custs ch'ella ha impundì per ademplir adequatamain ses dretgs processuals (uschenavant ch'igl è necessari pervia da la cumplexitad effectiva u giuridica, sto vegnir indemnisada er ina defensiun adequata tras ina advocata u in advocat),
  • d'ina indemnisaziun da las perditas economicas ch'èn resultadas ad ella pervia da sia participaziun necessaria a la procedura penala, sco er eventualmain
  • d'ina reparaziun per violaziuns spezialmain grevas da sias relaziuns persunalas, cunzunt en cas da privaziun da la libertad.

 

L'autoritad penala examinescha d'uffizi quest dretg (art. 429 al. 2 CPP). In accusader privat po era far ina proposta d'indemnisaziun correspundenta per expensas necessarias durant la procedura, sch'el gudogna u sche la persuna accusada effectuescha l'introducziun da la procedura a moda illegala e culpaivla u, sch'ella ha engrevgià l'execuziun (art. 433 al. 1 CPP). El sto dentant stimar e cumprovar sia pretensiun. Sch'el na fa betg quai, n'entra l'autoritad penala betg en la proposta (art. 433 al. 2 CPP).

Terzas persunas

Terzas persunas han il dretg d'ina restituziun adequata da lur donn che n'è betg garantì en ina autra moda sco er d'ina reparaziun, sch'ellas han subì donn tras acts processuals u cun sustegnair autoritads penalas. Ellas ston medemamain far ina dumonda e quantifitgar sco er cumprovar il donn (art. 434 al. 1 CPP).

Ensi