Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Maletg simbolic: cudeschs da leschas cun egliers e stilograf

Tgi vegn Stumà nua?

(Art. 46-52 LSC)

 

1. Tar scussiuns generalas: 

 • Persunas maioras e ablas d'agir, a lu lieu da domicil;
 • Persunas minorennas u persunas sut avugà, al lieu da domicil da lur represchentant
 • legal u al sez da la cumissiun d'avugadia. (Art. 25 ZBG);
 • Persunas minorenas, senza avugà definà, al sez digl uffizi da la cummissiun che definescha il avugà;
 • Persunas minorenas u persunas sut avugà, che dastgan accumplir in mastregn cun la lubientscha da lur represchentant legal, al lieu da domicil dal represchentant legal u a la cumissiun d'avugadia;
 • Patruns da firmas singulas, alur lieu da domicil;
 • Persunas giuridicas e societads scrittas en il register da commerci, al sez indicàn en il
 • fegl uffizial svizzer da commerzi;
 • Persunas giuridicas e societads che na én betg en il register da commerci, al sez da lur administraziun;
 • Debiturs senza domicil fix, a lur lieu da dimora;
 • Relaschs al lieu, al quel il relaschader da l'ierta avess savi vegnir stumà avant la partiziun dal relasch.
 • Debiturs cun lieu da domicil en igl exteriur, al lieu dal sez da lur filiala en Svizra;
 • Debiturs cun lieu da domicil en igl exteriur, cun in domicil spezial en Svizra per cumprovar obligaziun, al lieu dal domicil spezial;

 

2. Tar scussiuns spezialas 

 • Scussiuns sin pegn movibel: U al lieu da domicil dal debitur u al lieu nua ch'il pegn é depona;
 • Scussiuns dil pegn immobigliar; Al lieu nua che il funs da pegn schai;
 • Scussiuns da seqzestraziun; Al lieu da scussiun, u al lieu, nua che igl object da sequentraziun è (Art. 279Abs. 1LSC);

 

 

 

Ensi